Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle

overeenkomsten inzake verhuur door Rojo Sound & Light / Rojo Producties met huurders gesloten en

betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen. Voorzover deze algemene voorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling van de

gevolgen van de hierbedoelde huurovereenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Rojo

Sound & Light / Rojo Producties inzake levering van goederen en diensten, zoals gedeponeerd bij de Kamer

van Koophandel te Purmerend d.d. 1 juli 2003.

2. Definities

In deze AV wordt verstaan onder:

Verhuurder: Rojo Sound & Light / Rojo Producties te Volendam

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van

verhuurder voor een bepaalde periode.

Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, alsmede

muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij

voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

3. Huurperiode

De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode

vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van

verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat

magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te

gaan. Huurder dient de huurprijs contant en volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen,

tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

5. Annulering

5.a. Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van

huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen

huurovereenkomst annuleert,

• eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos

geschieden;

• eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs

verschuldigd;

• later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs

verschuldigd.

5.b. De hiervoor onder 5.a genoemde annuleringsbepalingen gelden alleen voor het standaardverhuurpakket.

Op annulering van gehele door Rojo Sound & Light / Rojo Producties te verzorgen

producties/evenementen zijn uitsluitend van toepassing de aan deze AV gehechte en daarmee één geheel

vormende Bijzondere Bepalingen.

6. Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te

legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een

kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen.

7. Gebruik

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder

zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige

opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen

tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die

apparatuur te laten inspecteren.

8. Vervoer

Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking af magazijn

geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde

apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.

9. Werking

9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn

van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te

zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur

beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient

huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen

en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen

partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet

direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle

schade die daarvan het gevolg zal zijn.

10. In gebreke zijn en schadevergoeding.

10.a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij

uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de

aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en

risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

10.b. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op

de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien

huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan

ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in

gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn

overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet

tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de

overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van

beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als

schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal

zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

10.c. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van

beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de

schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel

verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens

van huurder te claimen.

11. Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond

melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van

molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel

molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen

toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot

vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde

gebeurtenissen.

12. Verzekeringen

12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem

gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.

12.b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen

verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur

gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk

verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.

13. Schade

13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de

toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is

gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding.

13.b. Het is huurder niet toegestaan om in podia, decors, vloerbedekking en andere dergelijke materialen

door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen.

Ophangen van materialen aan decorwanden dient te geschieden met dubbelzijdig plakband dan wel met

draden vanaf de bovenplint. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en

dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van die gehele decorwanden

en/of vloerbedekkingsdelen en/of podiumdelen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn

beschadigd.

13.c. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de

huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de

gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de

gehuurde apparatuur.

14. Geheimhouding

De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur gebezigde

ontwerpen en/of construktiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van

de huurovereenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.

15. Weigeringsrecht verhuurder

Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te

gaan.

16. Gebruik door derden

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al

of niet tegen vergoeding.

17. BUMA/STEMRA/SENA-rechten

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten

gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden,

alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen

geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die

voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

18. Bijzondere bepalingen

Inden huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van Rojo Sound & Light / Rojo Producties

voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel

voor het begeleiden of verzorgen van een volledige produktie van een show of andere manifestatie, dan

gelden daarvoor naast de onderhavige AV tevens Bijzondere Bepalingen die als bijlage aan deze AV zijn

gehecht en met deze AV onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst.